realestateh.gif projectsh.gif consultingh.gif managementh.gif

Избор на език

  • Bulgarian
  • English
  • Spanish
Счетоводно обслужване Печат Е-мейл

„Евроинест” ООД предлага пълен пакет от персонални счетоводни услуги за всички свои клиенти и чуждестранни партньори.  

  • Пълно администриране и  управление на счетоводни и фирмени документи.  
  • Контакт с Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Национален Статистически Институт
  • Банкиране и доверително управление на парични потоци, банкови операции и авоари
  • ДДС декларации, декларации свързани с осигуряването, интрастат декларации, годишни данъчни декларации
  • Интерне администриране чрез универсален електронен подпис
  • Подаване на постоянна обратна информация за финансовото състояние на фирмата към мениджърския екип

„Евроинвест” ООД извършва тези услуги спазвайки стриктно:

- ЗС (закон за счетоводството),

- ЗДДС (закон за данък добавена стойност),

- ЗКПДО (закон за корпоративното подоходно облагане),

- ЗОДФЛ (закон за об;агане доходите на физическите лица),

- ТЗ (търговски закон),

- КТ (кодекс на труда),

- КСО (кодекс за социално осигуряване)